ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ทะเบียนการไปอบรม
ทะเบียนการไปอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
สื่อนวัตกรรม
สื่อนวัตกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบบัญชีรายชื่องานวิจัยที่ดำเนินการ(หัวหน้างานวิจัยสรุป)
แบบบัญชีรายชื่องานวิจัยที่ดำเนินการ(หัวหน้างานวิจัยสรุป)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186 KB
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.41 KB
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.74 KB
ตัวอย่างแผนการสอน 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
ตารางKPA
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.79 KB
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ 0,ร,มผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.75 KB
บันทึกข้อความขออนุญาติใช้แผน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
ตัวอย่างฟอร์มปะหน้าข้อสอบ2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.49 KB