สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 สีประจำโรงเรียน  –  สีน้ำเงิน-ฟ้า
     สีน้ำเงิน หมายถึง ความสง่า เข้มแข็ง และกล้าหาญ
     สีฟ้า หมายถึง ความสดใส สงบ เยือกเย็น

     อักษรย่อ  –  ป.ค.ส.

     สัญลักษณ์โรงเรียน  –  รูปดอกบัวสีชมพูบานลอยอยู่เหนือน้ำ อยู่ภายใต้คบเพลิง ดอกบัวสีชมพูบานลอยอยู่เหนือน้ำ หมายถึง ผู้ที่มีปัญญาสามารถสั้งสอนให้รู้แจ้งได้คบเพลิงหมายถึง แสงสว่าง คือปัญญา

     คติพจน์  –  ศึกษาดี มีวินัย  ใจนักกีฬา
     ปรัชญา  –  รกฺเขยยฺ อตฺต โนสาธํ ลวนํ โลนตํ ยถา
                  พึงรักษาความดีของตน ดั่งเกลือรักษาความเค็ม
  
     ดอกไม้ประจำโรงเรียน  –  ดอกบัว

     เพลงประจำโรงเรียน  –  น้ำเงิน-ฟ้า