เอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.04 KB
ทะเบียนคุรุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.32 KB
แบบสำรวจครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
ใบเบิกครุภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.75 KB
ใบเบิกวัสดุคงคลัง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.74 KB
หน้าปกครุภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.08 KB
หน้าปกทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.02 KB
รายชื่อนักเรียนทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538 KB
ใบแจ้งซ่อม / ใบส่งซ่อมพัสดุ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.17 KB