ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.7 KB
ตัวอย่างใบเบิกไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.55 KB
ตัวอย่างการยืมเงินไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.97 KB
ตัวอย่างใบล้างหนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.35 KB
ตารางวิทยากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB
บันทึกข้อความอนุมัติเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.84 KB
บันทึกข้อความอนุญาตไปอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.67 KB
บันทึกข้อความเปิดกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.1 KB
บันทึกข้อความขอซื้อเร่งด่วน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.53 KB
แบบ บก 111
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.88 KB
แบบ8708
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.9 KB
แบบขออนุุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
แบบคำของบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.96 KB
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.54 KB
ฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม-62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.32 KB
สัญญายืมเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.02 KB
แผนประมาณการเบิกจ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.55 KB