กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม ID Plan (สำหรับครู) ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.2 KB
แบบฟอร์ม ID Plan (สำหรับครู) ส่วนที่ 2-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.43 KB
แบบฟอร์ม ID Plan (สำหรับผู้บริหาร) ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.47 KB
แบบฟอร์ม ID Plan (สำหรับผู้บริหาร) ส่วนที่ 2-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.91 KB
แบบฟอร์ม ID Plan (สำหรับครู 4 กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.98 KB
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Id plan (สำหรับครู)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.25 KB
ID plan 61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
สัญญายืมเงินคูปองครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมคูปอง1000 บาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.89 KB
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏฺบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (PLC)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.03 KB
แบบบันทึกชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
วฐ.1-สพฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.25 KB
วฐ.2-สพฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.62 KB
วฐ.3-สพฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.45 KB
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
หน้าปกรายงานการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.91 KB
บันทึกข้อความเพื่อขอรับการประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
บันทึกข้อความรายงานการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
วช11-บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ-แต่ละภาคเรียน-ปีการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.6 KB
วช14-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.47 KB