ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศิต ยังคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.ค. 2552 ถึง 25 ส.ค. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 สิงหาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0818430564
อีเมล์ : somkuarnimp@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด ประวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธันวาคม 2562 ถึง 28 มีนาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรภา สบายดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 เมษายน 2565 ถึง ปัจจุบัน