กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา กองขุนทด
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัศติญา แก่นแก้ว
ครูค.ศ.2
เบอร์โทร : 0849321757

นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวณฐภัทร ลอยแก้ว
ครู คศ.1

นายจตุพร เพ็งเกษม
ครู คศ.1

นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
ครู คศ.1

นางสาววิรัญชนาพร ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ แหวนทองคำ
ครู คศ.1

นางสาวชุติภา ยิ่งงาม
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร หย่องบางไทร
ครู คศ.1

นางสาววิพรพรรณ สาระพางค์
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ พลนาคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ แวดไธสง
ครูผู้ช่วย