กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรชาติ กลินโสภณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประธาน มั่นคง
ครูผู้ช่วย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทร : 0814888031

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0846365595

นายเอกพล ทองพุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0817924308

นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋
ครู คศ.1

นายจรัส ศรีนวล
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0897731182

นางสาวณัฏฐ์ฌา ทองคับ
ครูอัตราจ้าง