คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติสุข บุตรโคตร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธาริณี กุฎฤาษี
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณีย์ ลิ้มไพรสันต์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรประภา จันดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา กำเนิดสินธุ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนครินทร์ พ่วงพูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชรา จันทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่-กีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิดชนก ภูฆัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายยศกร ส่องสว่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่-กีฬา
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา อ้นรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา เทศดีตระกูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร กลับไชย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวภัท ศรีบรรจง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธาสิทธิ์ โพชะนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชานนท์ สาระศาลิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิณัฐตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณวดี ชุมนาค
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล ทานนท์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอสมา สงวนสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณนภา รักษาดินแดน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชพงษ์ คารมหวาน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ถมวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงษ์ เรืองพิทักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรไพลิน จินดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องภพ บุญประเวศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชัญญา เฮงศิริวิมล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสต
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคันทรส เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภรัตน์ หวังเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น :