ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแทนคุณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 สิงหาคม 2552
งบประมาณ : 25,292,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารด้วยพระบารมี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 28,500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 5,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 7 ชั้น
งบประมาณ : 28,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม
งบประมาณ : 45,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธงชาติ และ ธงประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายชื่อโรงเรียน
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..