ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
203
195
398
10
ม.2
217
165
382
10
ม.3
244
183
427
10
รวมมัธยมต้น
664
543
1,207
30
ม.4
167
192
359
9
ม.5
158
172
330
8
ม.6
157
179
336
8
รวมมัธยมปลาย
482
543
1,025
25
รวมทั้งหมด
1,146
1,086
2,232
55

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
 
 
ข้อมูลนักเรียน