งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.44 KB
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.11 KB
ค่าเป้าหมาย ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.87 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม ตรวจเอกสาร ระบบประกัน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.95 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.09 KB
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1VXtrrb0D7x5xSb0RM0x8itpNhBssXqct
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม 2566
แบบฟอร์มและปก รายงานกิจกรรม 2566 - Google ไดรฟ์