ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าปทุมคงคา (เอกมัย)
เบอร์โทร : 081-810-5000
ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.บุญเกิด วาดวารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-843-0564
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิม แพหมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.เสรี สว่างชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-779-9662
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม อินทรแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณสิทธิธาดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญโชติ อาภากาโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนนักเรียนเก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าปทุมคงคา (เอกมัย)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย บุญริ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชนแพรกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันท์ จันทนะสุต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสานนท์ สุขสุพรต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพล ทองพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : คณะครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เบอร์โทร : 081-792-4308
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
ตัวแทนจาก : คณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เบอร์โทร :