ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรสันต์ นริทร์สุขสันติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-810-5000
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิม แพหมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-843-0564
ชื่อ-นามสกุล : นายสานนท์ สุขสุพรต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย วงศ์เจริญสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-779-9662
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ ตันเจริญวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระไพบูลย์ ชาครธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ตันเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนนักเรียนเก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย บุญริ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันท์ จันทนะสุต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พลเอกโชคดี เกตุสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : คณะครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เบอร์โทร : 081-792-4308
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด ประวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
ผู้แทนจาก : คณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ