กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ทะเบียนการไปอบรม
ทะเบียนการไปอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
สื่อนวัตกรรม
สื่อนวัตกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186 KB
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.41 KB
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.74 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ 0,ร,มผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
ตัวอย่างฟอร์มปะหน้าข้อสอบ2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.49 KB
เกียรติบัตรงานเปิดบ้านวิชาการ "สัตตบงกชนิทรรศ 2560"

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.47 KB
แบบฟอร์มนิเทศการสอน2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.31 KB
แบบบันทึกคะแนน KPA-2562-word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.72 KB
แบบบันทึกคะแนน KPA-2562-excel
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.63 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60%
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.59 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่ไม่น้อยกว่า 60%
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.41 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.04 KB
แบบรายงานนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.98 KB
รายงานการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.75 KB
นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.11 KB
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.9 KB
แบบรายงานนักเรียนที่คาดว่าจะติด ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.71 KB
วช 201 แบบฟอร์มแผน พื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.6 KB
วช 202 แบบฟอร์มแผน เพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.18 KB
วช 203 แบบฟอร์มรายงานการประเมินหน่วยการเรียนรู้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.32 KB
วช 204 แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.84 KB
ตัวอย่างประมวลรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.99 KB
วช 205 บันทึกข้อความขอแก้ไขหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.53 KB
วช 206 ข้อมูลครูและรายวิชาที่เปิดสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.1 KB
วช 207 การจัดชั่วโมงปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.14 KB
วช 208 บันทึกข้อความขอรายงานและนำส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.26 KB
วช 209 แบบตรวจสอบองค์ประกอบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.34 KB
วช 02 แบบฟอร์มใบแลกคาบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.64 KB
วช 03 แบบฟอร์มจัดสอนแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.66 KB